www.stoeltjesenzo.nl

Informatie

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen StoeltjesEnzo.nl en een consument waarop StoeltjesEnzo.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij StoeltjesEnzo.nl, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie

Alle informatie op de website van StoeltjesEnzo.nl (www.stoeltjesenzo.nl) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. StoeltjesEnzo.nl noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. StoeltjesEnzo.nl is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en/of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Bestellen

Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het besteloverzicht inclusief de totale kosten. Deze bevestiging is tevens de factuur. Het totaalbedrag van de factuur kan overgemaakt worden op ABN Amro rekening nummer 53.68.97.166 t.n.v. StoeltjesEnzo.nl te Naarden. Binnen 6 a 8 weken na ontvangst van betaling op de rekening van StoeltjesEnzo.nl wordt de bestelling door TPG post ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. StoeltjesEnzo.nl zal u hiervan op de hoogte houden. Wij doen ons best om onze website www.stoeltjesenzo.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het product moet uiterlijk 8 weken nadat het geld op de rekening ontvangen door StoeltjesEnzo.nl bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4. Prijzen en betalingen

Alle prijzen op de website van StoeltjesEnzo.nl zijn in euro's en inclusief BTW. Consumenten kunnen elektronisch aan StoeltjesEnzo.nl betalen door het totaalbedrag van de bestelling over te maken op ABN Amro rekeningnummer 53.68.97.116 t.n.v. StoeltjesEnzo.nl te Naarden. Op de website staan de betaalmogelijkheden omschreven bij "Betalen". De levertijd van de bestelling gaat in op het moment dat de betaling door StoeltjesEnzo.nl is ontvangen. Voor de verzending van de artikelen brengt StoeltjesEnzo.nl de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten kunt u vinden bij "verzenden".

5. Bezorging

De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De bestelling wordt binnen 6 a 8 weken na ontvangst van betaling bij TPG Post ter bezorging aangeboden. TPG Post vraagt een handtekening voor ontvangst. Als de klant op de eerste afleverpoging niet thuis is, probeert TPG Post het op een later tijdstip een tweede keer. Als aflevering uiteindelijk niet mogelijk is, kan de geadresseerde binnen 3 weken de zending bij het Postkantoor afhalen. Voor het niet tijdig bezorgen door TPG Post kan StoeltjesEnzo.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Wij verzoeken de ontvangen goederen direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 48 uur op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren en hiervan melding te maken d.m.v. het versturen van een e-mail naar info@stoeltjesenzo.nl.

6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan StoeltjesEnzo.nl is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

7. Niet goed, geld terug

Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het artikel binnen 10 werkdagen na aflevering aan StoeltjesEnzo.nl te retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan StoeltjesEnzo.nl d.m.v. het versturen van een e-mail naar info@stoeltjesenzo.nl. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn. De kosten voor het retourzenden komen voor rekening van de consument. StoeltjesEnzo.nl restitueert in geen geval de verzend/verpakkingskosten.

8. Vragen / klachten en garantie

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (info@stoeltjesenzo.nl) te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. Garantie wordt gegeven op productiefouten. Garantie geldt dus niet voor verkleuringen van de artikelen na verloop van tijd (uiteindelijk is bijna niets te bestand tegen zonnestralen). De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde artikelen ten gevolge van de instelling van het beeldscherm van de klant. Het is mogelijk een kleurenstaal aan te vragen. De garantieperiode geldt voor 1 jaar na ontvangst van de goederen en wordt slechts in behandeling genomen op vertoon van de factuur.

9. Privacy

StoeltjesEnzo.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. StoeltjesEnzo.nl zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

10. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die in het assortiment van StoeltjesEnzo.nl zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. StoeltjesEnzo.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door StoeltjesEnzo.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 " Niet goed, geld terug" is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. StoeltjesEnzo.nl sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van StoeltjesEnzo.nl beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Bovendien is StoeltjesEnzo.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften (op website van StoeltjesEnzo.nl en/of in het label van de artikelen), dan wel oneigenlijk gebruik van de consument. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft StoeltjesEnzo.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat StoeltjesEnzo.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Copyright

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van StoeltjesEnzo.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van StoeltjesEnzo.nl noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 14. Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Copyright 2007 StoeltjesEnzo.nl

All rights reserved